Standardní podmínky propagačních akcí

 1. Úvod

  1.1 Podmínky obsažené v tomto dokumentu (dále jen jako Standardní podmínky propagačních akcí) se vztahují na veškeré propagační nabídky dostupné na všech našich platformách (samostatně dále jako propagační akce) a společně s jakýmikoli platnými zvláštními podmínkami propagačních akcí, které mohou být také označovány pojmem „klíčové podmínky“ uvedenými na jednotlivých hlavních webových stránkách příslušné propagační akce (dále jen Zvláštní podmínky propagačních akcí) a naše Všeobecné podmínky používání, Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu a Pravidla ochrany osobních údajů (dále jen společně jako pravidla), představují zákonnou dohodu mezi vámi a námi a mohou být upraveny pouze s naším souhlasem. Účastí na jakékoli propagační akci naznačujete, že přijímáte a souhlasíte, že budete těmito pravidly vázáni.

  1.2 Tyto Standardní podmínky propagačních akcí a jakékoli Zvláštní podmínky propagačních akcí byste si měli projít před tím, než se budete účastnit jakékoli propagační akce.

  1.3 V případě rozporu nebo nesrovnalostí mezi Standardními podmínkami propagačních akcí, Zvláštními podmínkami propagačních akcí a Všeobecnými podmínkami používání mají přednost Zvláštní podmínky propagačních akcí, následně Standardní podmínky propagačních akcí, ale pouze v rozsahu nutném pro vyřešení takového rozporu nebo nesrovnalosti.

  1.4 Můžete si vytisknout tyto Standardní podmínky propagačních akcí výběrem možnosti tisk z nabídky „Soubor“ ve vašem prohlížeči.

  1.5 Vaše používání každé z platforem anebo jakékoli služby dostupné prostřednictvím platformy jsou předmětem těchto pravidel.

 2. Propagační akce a období propagačních akcí

  2.1 Čas od času můžeme spustit propagační akce a ty mohou mít podobu bonusových nabídek (ať už se jedná o bonusy v podobě skutečných peněz nebo jiné formy pobídek), losování, soutěží, lig, turnajů nebo jiných forem propagačních akcí nebo jejich kombinací. Konkrétní forma propagační akce bude popsána a kompletní podrobnosti budou uvedené v komunikaci (jako je e-mail, vyskakovací okna v počítači a dopisy), kterou vydáváme za účelem sdělování propagačních akcí (dále jednotlivě jako propagační komunikace) a/nebo na jednotlivých hlavních webových stránkách pro konkrétní propagační akci.

  2.2 Pro účely veškerých propagačních akcí se promotérem rozumí subjekt, se kterým jste uzavřeli smluvní svazek v souladu se Všeobecnými podmínkami používání (dále jen „My“, „Nás“ a „Naše“).

  2.3 Časové období, po které bude propagační akce spuštěna (dále jen „propagační období“), bude specifikováno v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí. Každá propagační akce bude automaticky uzavřena na konci příslušného propagačního období, kdy již nebude možné dále se na propagační akci účastnit. Tam, kde není určeno žádné propagační období, skončí propagační akce, když přestane být nabízena na platformě.

 3. Propagační komunikace

  3.1 Pokud není v propagační komunikaci uvedeno jinak, účast na každé propagační akci je volná pro hráče z jakékoli z našich platforem, ale je omezena pouze na jednu osobu, rodinu, domácnost, adresu nebo organizaci, které propagační komunikaci zašleme. Vyhrazujeme si právo omezit účast na některých propagačních akcích hráčům, kteří splňují konkrétní kritéria výběru. Kde propagační komunikace povoluje více účastníků, vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení omezit počet účastníků.

  3.2 Pokud není uvedeno v propagační komunikaci jinak, je zamýšlena pouze pro oslovené příjemce nebo kategorie příjemců a je nepřenosná. Pokud nejste zamýšleným příjemcem nebo v zamýšlené kategorii příjemců, je pro vás nabídka neplatná.

 4. Způsobilost k účasti na propagačních akcích

  4.1 Abyste byli způsobilí k účasti na propagačních akcích, musíte:

  (a) Být starší osmnácti (18) let, nebo staršího jiného zákonného věku ve vaší domovské zemi, státu nebo provincii;
  (b) Mít v mezích zákona oprávnění používat naše služby v souladu s našimi Všeobecnými podmínkami používání;
  (c) Mít bydliště nebo pobývat v této zemi, pokud je propagační akce speciálně určena pro hráče, kteří mají bydliště nebo pobývají v konkrétní zemi, jak je uvedeno v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí;
  (d) Pokud příslušné Zvláštní podmínky propagačních akcí uvádí, že je dostupná možnost, kdy není zapotřebí zakoupení účasti v souladu s oddílem 5.2 níže, úspěšně vyplnit registrační formulář na platformě pro příslušnou službu a otevřít si hráčský účet ve skutečných penězích (dále jen „účet“) v souladu s našimi Všeobecnými podmínkami používání;
  (e) splnit jakékoli další kritéria, která jsou uvedena v příslušné části těchto Standardních podmínek propagačních akcí a v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí a která se týkají určitých všeobecných kategorií propagačních akcí; a
  (f) nebýt neoprávněnou osobou (v souladu s oddílem 6 níže);

  (dále jen „způsobilý hráč“).

  4.2 Abyste se mohli zúčastnit jakékoli propagační akce, která je určená pro nové hráče, nebo je v nabídce uvedeno „pro nové hráče“ nebo „registrační nabídka“ (nebo podobně), musíte se před využitím nabídky zaregistrovat nebo provést vklad do kterékoli z našich služeb. Takové propagační akce nemohou být použité ve spojení s jinou propagační akcí.

  4.3 Totožnost každého účastníka na propagační akci bude určena na základě veškerých nebo některých kombinací následujících: jméno, adresa, e-mailová adresa, číslo platební karty, IP adresa a jiných způsobů identifikace, které mohou být vyžadovány. Vyhrazujeme si právo vyžádat si od vás další informace, pokud si přejete účastnit se na některých propagačních akcích.

 5. Účast na propagačních akcích

  5.1 Účast na propagačních akcích je dobrovolná.

  5.2 Pokud se chcete propagační akce účastnit, měli byste postupovat podle pokynů uvedených v příslušné propagační komunikaci, na jednotlivých hlavních webových stránkách propagační akce a popřípadě v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí. Kde hlavní webová stránka propagační uvádí, že není pro účast nutný nákup, můžete se zúčastnit odesláním e-mailu na uvedenou adresu.

  5.3 Není-li uvedeno jinak v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí, můžete vstup do každé propagační akce využít pouze jednou.

 6. Vyloučení a diskvalifikovaní hráči

  6.1
  1. Vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, konzultanti nebo zástupci společnosti GVC Holdings PLC a jakákoli její dceřiná společnost, mateřská společnost nebo přidružená společnost, nebo kteříkoli její dodavatelé (včetně reklamních, tiskových nebo PR agentur) nebo kteříkoli vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, konzultanti nebo zástupci kteréhokoli subjektu, který je s propagační akcí spojen, nebo příbuzní výše zmíněných osob. Pojmem „příbuzný“ se rozumí mimo jiné manžel, manželka, druh, družka, dítě nebo sourozenec nebo jakákoli osoba, která žije ve stejné domácnosti s osobami výše uvedenými.
  2. Obyvatelé států Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa a Rhode Island a jiných jurisdikcí, kde je zakázáno se účastnit na propagačních akcích a/nebo vyhrávat hotovostní ceny
   (společně dále jako „neoprávněné osoby“).

 7. Kvalifikační vklady

  7.1 Pokud je ve Zvláštních podmínkách propagačních akcí uvedeno, že k účasti „není nutný nákup“ (nebo jiná podobná podmínka), je účast na jakékoli propagační akci podmíněna tím, že provedete minimální vklad, který může být kdykoli vyžadován, na účet, který jste si otevřeli (dále jen „kvalifikační vklad“), pokud není ve Zvláštních podmínkách propagačních akcí uvedeno, že je nutné kvalifikační vklad v jiné výši.

  7.2 Převody mezi účty hráčů (hráč „A“ převádí peníze hráči „B“) a obrácené výběry se nepovažují za vklady pro účely požadavků minimálního kvalifikačního vkladu.

  7.3 Požadavky na kvalifikační vklady si zobrazíte kliknutím zde.

 8. Aktivace a omezení výběrů

  8.1 Ve vztahu k propagačním akcím musí být za určitých podmínek navíc k všeobecným kritériím způsobilosti uvedeným ve Standardních podmínkách propagačních akcí splněny určité požadavky pro aktivaci nebo omezení výběrů před tím, než je možné s bonusem nakládat, hrát nebo jej popřípadě vybírat. Taková kritéria mohou být nastavena také jako podmínky pro způsobilost k ceně nebo pro účast na soutěži, lize nebo turnaji. Jakákoli taková dodatečná omezení nebo požadavky budou uvedeny nebo na ně bude odkazováno v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí. Pokud není uvedeno v příslušné nabídce jinak, bonusová částka vyhraná v rámci našich sportovních služeb musí být vsazena pětkrát s kurzem 1,7 nebo vyšším před tím, než může být výběr vyplacen.

  Jakékoli sázky na dostihy uzavřené za zahajovací cenu (ZC) se nebudou počítat jako splnění požadavku na aktivaci bonusu.

  V případě, že vyberete prostředky, v jejichž souvislosti jste bonus obdrželi, aniž byste splnili příslušné požadavky na aktivaci, omezení výběru nebo všeobecná kritéria způsobilosti, propadá celá suma bonusu a jakýchkoli výher z tohoto bonusu a my máme právo je odečíst z vašeho účtu.

  8.2 V případě, že je součástí požadavku jakékoli propagační akce určitý počet her, hand nebo odehraných či uzavřených sázek, pak pokud není v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí stanoveno jinak, nebudou se započítávat hry, handy nebo sázky odehrané či uzavřené u stolů v rámci turnaje (pokud propagační akce neprobíhá formou turnaje) nebo u stolů, kde se hraje za skutečné peníze.

  8.3 V případě, že je součástí požadavků na jakékoli propagační akci získat určitý počet bodů, pak není-li uvedeno v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí jinak pojmem „body“ se rozumí standardní body získané pouze v příslušném propagačním období. Není-li uvedeno v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí jinak, body získané díky „topování“ nebo nárokované nebo jakkoli využité mimo příslušnou propagační akci, nebudou do požadavku na příslušnou propagační akci započítávány a jakmile byly body nahrazené v souvislosti v propagační akcí, nemohou již být znovu nárokované.

  8.4 Pokud v případě jakékoli propagační akce existuje kritérium pro uzavírání sázek, pak, pokud není v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí uvedeno jinak, sázky uzavřené na jakoukoli hru (i) rulety na výherní číslo červené, černé, sudé, liché nebo v rozmezí 1 - 18, nebo číslo v rozmezí 19 - 36; (ii) Blackjack s jedním balíčkem karet (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; a (vii) Tens or Better se pro účely splnění omezení výběru nebo sázek propagační akce nepovažují za platné sázky.

 9. Výplata bonusů

  9.1 V souladu s oddílem 8.1 výše, není-li ve Zvláštních podmínkách propagačních akcí uvedeno jinak, veškeré bonusy ze skutečných peněz budou vyplaceny na účty způsobilých hráčů během sedmi (7) dnů od vstupu do příslušné propagační akce.

  9.2 Používání bonusů ze skutečných peněz podléhá našemu přezkoumání nestandardních hracích vzorů. Abychom zajistili férové hraní a řádné využívání bonusů, považujeme sázky s nízkým rozsahem výhry, vzájemně se vyrovnávající sázky, sázky extrémně nízkým rizikem nebo tzv. pojišťovací sázky za nestandardní hru, pokud se využívají pro zneužití bonusů. Mezi další příklady nestandardních hracích vzorů může mimo jiné patřit: (i) uzavírání jednotlivých nebo kombinovaných sázek v hodnotě padesáti procent bonusu nebo více na jakoukoli jednotlivou hru, individuální handu nebo kolo, zvyšování zůstatku a výrazná změna v hracích vzorcích (velikost sázek, typy her, struktura sázek atp.), aby tak byl splněn požadavek na aktivaci bonusu; (ii) uzavírání velkých sázek, což má za následek podstatný zisk, a následné snížení sázek, které se rovnají nebo jsou nižší než 75 % předchozí průměrné velikosti sázky, dokud není splněn požadavek na bonus; (iii) pokud máme důvodné podezření, že jste se pouze snažili vytvořit neúměrnou výhodu s využitím námi nabízeného bonusu. Pokud budeme mít za to, že došlo k jakémukoli nestandardnímu hracímu vzorci ve vašem chování, vyhrazujeme si právo zabránit vám ve výběru prostředků na účtu a/nebo zadržet jakékoli vaše výhry odvozené z vašeho využívání bonusu.

  9.3 V případě, že bude omylem způsobilému hráči vyplacen jeden nebo více bonusů ve skutečných penězích nebo jakýkoli jiný přeplatek, vyhrazujeme si právo bez dotčení jakýchkoli jiných práv udělených v rámci těchto pravidel, získat náhradu takové částky z jakýchkoli dalších dodatečných skutečných peněz nebo plateb na účtu hráče.

 10. Ceny

  10.1 Způsobilí hráči, kteří vyhrají cenu v jakékoli propagační akci, která je založena na losování, soutěži, lize nebo turnaji (dále jednotlivě jako „výherce“ a „cena“) musí přijmout příslušnou cenu „jak je“, protože neexistuje žádné právo na alternativní výplatu ceny v hotovosti, pokud se my dle svého výhradního uvážení nerozhodneme nabídnout takovou alternativu (která může být nižší plná hodnota ceny). Vyhrazujeme si právo kdykoli cenu nahradit jednou nebo více cenami (jinými než hotovostními), jejichž hodnota je v podstatě stejná. To můžeme především učinit v případech, kdy je nepraktické nebo nepřiměřeně nákladné takovou cenu dodat na geografickou polohu výherce.

  10.2 Ceny budou losovány náhodně a za předpokladu, že všichni hráči jsou způsobilí hráči, nebude nikomu nadržováno, co se týče pohlaví, věku, geografické pozice, doby, kdy je hráč způsobilým hráčem, herního kanálu nebo platformy, který způsobilý hráč použil, ani žádného jiného faktoru.

  10.3 Veškeré ceny budou losovány v čase nebo časovém období určeném v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí a není-li uvedeno jinak, bude hotovostní cena vyplacena na účet výherce. V případě, kdy zajistíme, aby vám nepeněžitá cena byla doručena, může být nutné doručení stvrdit podpisem. V každém případě si však vyhrazujeme právo vyžadovat, aby konkrétní cenu bylo možno si jedině vyzvednout, a to mimo jiné například v případech, kdy je nepraktické nebo nepřiměřeně nákladné cenu doručit. V případě nepeněžitých cen vynaložíme přiměřené úsilí, abychom výherce kontaktovali s použitím kontaktních údajů uvedených na účtu. Pokud výherce nebudeme schopni kontaktovat během 30 dní od vlastní výhry ceny, vyhrazujeme si právo provést další losování bez jakékoli odpovědnosti vůči původnímu výherci.

  10.4 Vyhrazujeme si právo cenu neudělit nebo žádat vrácení jakékoli ceny v případě, že výherce nebyl oprávněn takovou cenu obdržet v souladu s platnou právní úpravou (za předpokladu, že výherce je sám zodpovědný za zajištění, že je oprávněn jakoukoli cenu obdržet) nebo pokud máme důvod výherce diskvalifikovat v souladu s oddílem 6.3.

  10.5 Pokud soutěžíte v soutěži, lize nebo turnaji a nemůžete nebo nechcete z jakéhokoli důvodu pokračovat do dalšího kola po té, co se do něj kvalifikujete, vaše místo propadá a nebudete mít nárok na získání jakékoli ceny v dalším nebo jakémkoli následujícím kole nebo konečné ceny.

  10.6 Nárok na získání ceny není převoditelný.

  10.7 Výherce je výhradně odpovědný za platbu jakékoli daně v souladu s předmětnou cenou a za jakékoli náklady spojené s cenou nebo jejím používáním, a to včetně mimo jiné za náklady na soulad s požadavky platné právní úpravy. Mezi příklady takových spojených nákladů patří mimo jiné, pokud je cenou motorové vozidlo, náklady spojené s registrací vozidla, pojištěním, řidičským průkazem. Pokud je cenou zahraniční cesta, jsou to náklady spojené s pasem, vízy a cestovním pojištěním. Pokud se jedná o ceny spojené s konkrétním místem (například událost, aktivita nebo dovolená), cestovní náklady z a na příslušné místo (pokud v podmínkách ceny není výslovně uvedeno, že cestovní náklady jsou hrazeny, nebo cenou není let, cesta vlakem nebo námořní plavba, v takovém případě je výherce odpovědný za cestovní náklady z a na místo nalodění/nástupu).

  10.8 V případě, že je cenou událost, aktivita, dovolená nebo výkon služby, je výherce výhradně odpovědný za splnění jakékoli rezervace nebo jiných podmínek a pokynů příslušných poskytovatelů z řad třetích stran nebo organizátorů a musí být schopen splnit jakákoli omezení data nebo časů ve spojitosti s cenou (kterou není možné vybrat v jiném časovém období) a jakákoli jiná omezení způsobilosti stanovená třetí stranou nebo organizátorem. Smlouva související s takovou událostí, aktivitou, dovolenou nebo službou bude uzavřena přímo mezi výhercem a příslušným poskytovatelem z řad třetích stran nebo organizátorem a my nebudeme smluvní stranou takové smlouvy, ani nebudeme mít odpovědnost ve vztahu k jejímu plnění či neplnění, které je na výhradní odpovědnosti příslušného poskytovatele z řad třetích stran nebo organizátora. Nebudeme poskytovat žádné zajištění, a to včetně mimo jiné veřejné odpovědnosti nebo pojištění zrušení u cen, jako jsou událost, aktivita, dovolená nebo služba.

  10.9 V případech, kdy v souvislosti s cenou používáme názvy nebo obchodní značky třetích stran, jsou tyto vlastnictvím příslušné třetí strany. Z používání těchto názvů nebo obchodních značek nebo používání jakýchkoli fotografií ceny není možné nárokovat nebo dovozovat žádnou licenci, přidružení, sponzorství nebo smluvní dohodu. Jakákoli fotografie využitá pro propagaci ceny je výhradně pro ilustrační účely a vlastní cena se může od zobrazené položky na fotografii lišit, a to včetně mimo jiné značky, modelu, technických údajů, barvy, povrchu, obalu nebo jiných vlastností.

  10.10 Naše nabídka konkrétní ceny nenaznačuje žádné přidružení z naší strany, ani sponzorství nebo smluvní dohodu s příslušným výrobcem, dodavatelem, poskytovatelem nebo organizátorem z řad třetích stran.

  10.11 Výherce je výhradně zodpovědný za využívání ceny. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Standardních podmínkách propagační akce, nečiníme ani nepřijímáme žádná prohlášení, záruky nebo jiné podmínky. Mezi námi a jakoukoli jinou osobou nebudou přijímány žádné další podmínky ve vztahu k ceně, a to včetně mimo jiné vhodnosti, spolehlivosti, uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro daný účel nebo jiných předpokládaných podmínek, z nichž všechny vylučujeme v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

 11. Losování cen

  11.1 Při jakémkoli losování cen budou výherci losováni náhodně ze všech správných přihlášek (podrobnosti o používaných postupech jsou uvedeny v oddílu 11.2 níže (dále jen „proces losování“)) a za předpokladu, že všichni hráči jsou způsobilí hráči, nebude nikomu nadržováno, co se týče pohlaví, věku, geografické pozice, doby, kdy je hráč způsobilým hráčem, herního kanálu nebo platformy, který způsobilý hráč použil, ani žádného jiného faktoru.

  11.2 Proces losování je následovný:

  (a) Veškeré přihlášky do losování o cenu platně podané všemi způsobilými hráči budou náhodně seřazeny v listu aplikace Microsoft Excel a bude jim náhodně přiřazeno unikátní číslo losu v hodnotě od 1 až po celkový počet přihlášek do předmětného slosování (dále jednotlivě jako „unikátní ID“);

  (b) Funkce náhodného generování čísel v aplikaci Microsoft Excel bude využita pro určení výherních unikátních ID odpovídajících číslům výherců, kteří se účastní předmětného losování;

  (c) Pojmem „porotce losování“ se rozumí vedoucí propagace nebo jiná taková odpovědná osoba, kterou může pověřit;

  (d) Losování o cenu se bude konat v naší kanceláři na Gibraltaru, bude jej pořádat porotce losování a svědkem bude člen našeho právního oddělení.

 12. Roztočení v kasinu zdarma

  12.1 Některým způsobilým hráčům můžeme čas od času nabídnout roztočení v kasinu zdarma ve formě bonusu nebo odměny. Roztočení v kasinu zdarma představují počet roztočení určitého výherního automatu zdarma. Přesný počet udělených roztočení v kasinu bude na našem výhradním uvážení a je předmětem podmínek uvedených v oddílu 12.2 a 12.3 níže.

  12.2 Roztočení v kasinu zdarma mohou být nabídnuty způsobilým hráčům za kterékoli z následujících podmínek:

  (a) nový způsobilý hráč se přihlásí k nabídce, jejíž součástí jsou roztočení v kasinu zdarma;

  (b) způsobilý hráč se účastní propagační akce, kde jsou roztočení v kasinu zdarma rozdávány na základě úspěšného vkladu;

  (c) jde o součást propagační kampaně; nebo

  (d) jde o naše výhradní rozhodnutí.

  12.3 Přesné podmínky získání roztočení v kasinu zdarma budou uvedeny v příslušných Zvláštních podmínkách propagačních akcí. V případě že není ve Zvláštních podmínkách propagačních akcí uveden opak, bude pro roztočení v kasinu zdarma platit následující:

  (a) roztočení v kasinu zdarma budou udělena způsobilému hráči jako bonusový kód, který lze zadat při vkladu;

  (b) případně mohou být roztočení v kasinu zdarma nabízena způsobilým hráčům v určeném časovém období, kdy je způsobilý hráč musí uplatnit, jinak nabídka vyprší;

  (c) jakmile budou vydány, bude roztočením v kasinu zdarma určena doba platnosti, kdy je způsobilý hráč musí využít, jinak automaticky vyprší;

  (d) jakékoli výhry z roztočení v kasinu zdarma nemohou být okamžitě použity pro hru v jiných hrách. Po dokončení veškerých roztočení v kasinu zdarma bude způsobilému hráči udělen bonus, který bude předmětem omezení výběru;

  (e) pokud vám po vypršení roztočení v kasinu zdarma zbývají nějaká roztočení v kasinu zdarma, vyhrazujeme si právo nárokovat si zpět jakékoli výhry a zbývající roztočení v kasinu zdarma; a

  (f) roztočení v kasinu zdarma mohou být využita pouze na určitých výherních automatech.

 13. Úspěchy, přátelé, mise a odměny

  13.1 Budete mít příležitost získat určité odměny prováděním různých činností online. Mezi takové činnosti může patřit hraní her, dosahování nastavených cílů, vkládání peněz, účast na určených propagačních akcí nebo podílení se na herních aktivitách s jinými hráči. Za provádění určených činností budete získávat kredity, které mohou vést k udělení různých bonusů a cen (dále jen „odměny“).

  13.2 Mezi odměny může patřit odemknutí nových her nebo funkcí, bonusové herní nabídky, přístup k turnajům, a/nebo udělení jiných peněžitých nebo nepeněžitých položek. Není-li uvedeno jinak, pokud odměny představují bonusovou hru nebo bonusové peníze, jsou tyto bonusy předmětem aktivace a omezení výběru uvedených v oddílu 8.

  13.3 Pokud se rozhodnete hrát kteroukoli z našich her na naší platformě, dáváte nám tímto svolení, že s námi budete sdílet některé základní údaje, včetně svého jména, data narození, profilového obrázku a seznamu přátel, které následně využijeme při pomoci s registračním procesem a pro vaši identifikaci při hře. V návaznosti na vaše svolení můžeme zveřejnit vaše herní aktivity ve vašich novinkách a sdílet obsah s jinými hráči, za což vám můžeme přiznat další odměny. Takové činnosti je možné nastavit ve vašem nastavení osobních údajů.

  13.4 Pokud jste ještě neprovedli kvalifikační vklad, jakékoli hry o virtuální peníze nebo zůstatky kreditů vyprší na konci herní události.

  13.5 Vaše účast na misích a dosažených výsledcích může být omezena následujícím:

  13.5.1 Všechny mise a úspěchy jsou dostupné pouze hráčům, kteří hrají za skutečné peníze a kteří vložili kvalifikační vklad;

  13.5.2 Postup v misi se započítává, pouze pokud jste výslovně zahájili misi kliknutím na tlačítko „Zahájit misi“;

  13.5.3 V daném čase může být aktivní pouze jedna (1) mise; nicméně misi je možné pozastavit a znovu spustit. Pokud je mise pozastavena, nepočítá se směrem k úkolům mise žádná aktivita;

  13.5.4 Pro účely tohoto oddílu se pojmem „den“ rozumí čas od 00:00 ET to 23:59 ET a pojmem „týden“ se rozumí období od pondělí 00:00 ET do neděle 23:59 ET;

  13.5.5 Každý úspěch můžete získat pouze jednou a každou misi můžete dokončit pouze jednou;

  13.5.6 Úspěchy nejsou uděleny a mise nejsou dokončeny, pokud dojde k chybě turnaje a ten je vyrovnán.

 14. Publicita a duševní vlastnictví

  14.1 Účastí na propagační akci, ve které vyhrajete cenu, nebo která se koná formou soutěže, ligy nebo turnaje a ve které úspěšně postoupíte do druhého nebo následujícího kola, souhlasíte, že se budete podílet na reklamních, marketingových a veřejných materiálech a aktivitách, které můžeme na naše náklady produkovat nebo zařizovat. Dále souhlasíte, že, pokud o to budete požádáni, budete (a) nosit jakékoli značkové oblečení nebo doplňky, které vám poskytneme; a (b) podepíšete, pokud o to budete požádáni, neodvolatelný formulář souhlasu, který nám umožňuje bez dalších kompenzací, využívat vaše jméno, fotografie, podobiznu, údaje o zemi a/nebo městě, kde žijete, jakékoli komentáře, které jste pronesli nebo které jsou vám připisovány, a začlenit takové informace a jakékoli audiovizuální nahrávky nebo vysílání do propagačních činností, a to v jakýchkoli médiích po celém světě.

  14.2 Pokud se budete účastnit na jakékoli události, kterou pořádáme nebo organizujeme v souvislosti s propagační akcí, souhlasíte, že nebudete využívat žádné značky nebo reklamní předměty třetích stran, které bychom mohli považovat za konkurenční, a to včetně mimo jiné jakýchkoli značek nebo reklamních předmětů jakékoli jiné herní společnosti. Dále souhlasíte, že se nebudete chovat způsobem, který by dle našeho úsudku, mohl mít za následek špatnou pověst pro nás, naše značky nebo kteroukoli naši přidruženou společnosti a její značky. V případě porušení tohoto požadavku si vyhrazujeme právo neudělit vám cenu nebo si vyžádat vrácení udělené ceny.

  14.3 Zaručujete, že v souvislosti s jakoukoli formou účasti na propagační akci veškeré příslušné materiály jsou vaší výhradně originální tvorbou a že neporušujete žádná práva duševního vlastnictví nebo práva jakékoli třetí osoby. Souhlasíte s tím, že nám udělíte veškerá práva (včetně práv duševního vlastnictví) k takovým materiálům (a pokud existují nějaká morální práva, souhlasíte, že se jich vzdáváte) a souhlasíte, že zařídíte veškerou dokumentaci a učiníte veškeré přiměřené a nezbytné kroky, abyste zajistili náš nárok na tyto materiály a umožnili nám tyto materiály plně využívat.

 15. Změny měny

  15.1 Pokud je v rámci propagační komunikace k jakékoli propagační akci zmíněna jakákoli částka peněz (dále jen„propagační suma“) a existuje požadavek, že taková propagační suma má být převedena z uvedené měny do měny vašeho účtu, bude tak učiněno v souladu se směnným kurzem, který v době převodu nabízíme. Pro další podrobnosti si projděte naše často kladené otázky, nebo kontaktujte náš tým zákaznické podpory. Stvrzujete a přijímáte, že směnné kurzy se mohou rychle změnit a nejsme proto odpovědní za jakékoli změny směnného kurzu v období mezi časem, kdy vám nabídneme účast na propagační akci, a časem konverze.

 16. Naše odpovědnost

  16.1 S výjimkou nevyloučení a neomezení naší odpovědnosti za zranění osob nebo smrt způsobenou naší nedbalostí nebo podvodným jednáním nebo jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být v souladu se zákonem omezena nebo vyloučena, nepřijímáme v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou žádnou odpovědnost ve vztahu k vaší účasti (nebo nemožnosti se účastnit) jakékoli propagační akce, a to mimo jiné včetně jakéhokoli použití (nebo nemožnosti použití) ceny.

  16.2 Pokud nemohou být jakékoli propagační akce provedeny dle plánu, například v důsledku technických potíží nebo okolností mimo naši přímou kontrolu, neneseme za toto žádnou odpovědnost a nebude udělena žádný bonus, platba nebo cena.

 17. Změny a ukončení propagačních akcí a změny pravidel

  17.1 Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, zastavit nebo ukončit jakoukoli propagační akci nebo její část, a to včetně mimo jiné případů, kdy došlo v rámci propagační komunikace nebo platformy k tiskové, produkční, distribuční nebo jakékoli jiné chybě nebo kdy došlo k jakékoli chybě při přípravě nebo organizaci propagační akce, která ovlivňuje výsledek propagační akce nebo počet účastníků nebo počet nároků.

  17.2 Pravidla mohou být námi kdykoli změněna, a to zveřejněním upravených pravidel na příslušné stránce (stránkách) platformy. Doporučujeme, abyste tyto Standardní podmínky propagačních akcí pravidelně navštěvovali. Vaše pokračující účast na propagační akci představuje souhlas s takovýmito upravenými podmínkami.

 18. Události Poker Live

  18.1 Výherci se budou účastnit turnaje naživo jako členové našeho týmu.

  18.2 Výherci nemohou uplatnit lístek k turnaji naživo za hotovostní cenu.

  18.3 Podmínky události Poker live mohou být nahrazeny zvláštními pravidly turnajů naživo, které jsou poskytované organizátorem turnaje naživo. Pokud je kterékoli ustanovení těchto podmínek událostí Poker live nahrazeno pravidlem turnaje naživo, zbývající ustanovení těchto podmínek události Poker live zůstávají nadále platná.

  18.4 Pokud se výherce nemůže účastnit konkrétního turnaje naživo, můžeme výherci umožnit účast na alternativním turnaji naživo podobné nebo nižší hodnoty. Pokud bychom na základě našeho výhradního uvážení považovali alternativní turnaj naživo za turnaj nižší hodnoty, obdrží výherce hodnotu rozdílu buy-inu v hotovosti. Pokud není dostupný žádný alternativní turnaj naživo, výherní balíček propadá.

  18.5 Pokud nejsme schopni výherce vyslat na turnaj naživo z důvodu mimo naši přiměřenou kontrolu nebo z důvodů spojených s účelem vyslání výherce na turnaj naživo, výherci bude poskytnuta příležitost účastnit se alternativního turnaje naživo.

  18.6 O jakékoli náhradě turnaje naživo rozhodujeme my a na základě našeho výhradního uvážení.

  18.7 Na základě našeho výhradního uvážení se můžeme rozhodnout nevyslat na turnaj naživo žádný tým. Výherci oznámíme alespoň dva (2) dny před zahájením turnaje naživo důvod(y) neúčasti. Poskytneme mu také možnost účastnit se alternativního turnaje naživo.

  18.8 Pokud je hráč vyslán na alternativní turnaj naživo, nejsme odpovědní za žádné náklady, ztráty nebo škody z tohoto vyplývající.

  18.9 Za vás, jakožto člena týmu, hradíme v souladu s turnajem naživo níže uvedené náklady. Hrazené náklady jsou závislé na hodnotě balíčku, který výherce vyhrál:

  a) Turnajový buy-in: Můžeme hradit náklady na turnajový buy-in.

  b) Cestovní náklady a kapesné: Můžeme hradit cestovní náklady a poskytnou vítězi kapesné. Hrazená částka bude sdělena prostřednictvím našeho zástupce a bude uhrazena výherci ještě před odjezdem na turnaj naživo. Částka může hradit jakékoli náklady a výdaje hráče v průběhu pobytu na místě turnaje naživo. Částka bude připsána na hráčův účet na místě.

  c) Náklady za hotel: Můžeme hradit náklady za ubytování v hotelu. Jakékoli dodatečné náklady, např. jídlo, pokojová služba, telefonní hovory atp. jsou výhradní odpovědností výherce.

  18.10 Při účasti na turnajích naživo nebo jakýchkoli přidružených akcích, musí hráč nosit naše oblečení, které bude neustále zcela viditelné, pokud toto nebude zakázáno organizátory turnaje.

  18.11 Ve spojitosti s účastí na turnaji naživo souhlasí výherce s rozhovory a/nebo spoluprací s PR společnostmi naším jménem. To může mimo jiné představovat povinnost dávat každý den rozhovory našemu týmu a poskytovat dodatečné zajímavé informace, které můžeme zveřejňovat na našich stránkách. Vlastníme exkluzivní práva ke kopírování, reprodukci a používání veškerých nebo částí výsledků rozhovorů nebo spolupráce, a to včetně fotografií a videí výherce. Výherce se vdává práva tyto materiály kontrolovat a schvalovat jejich použití.

  18.12 Při rozhovorech o turnaji naživo se třetími stranami, musí výherce zmínit, že se do turnaje naživo kvalifikoval prostřednictvím hry na naší webové stránce, pokud organizátoři turnaje takovou komunikaci výslovně nezakazují.

  18.13 Hráč si je vědom a souhlasí, že můžeme používat fotografie a videa výherce, stejně jako výhercovo skutečné jméno a přezdívku na kterékoli z našich webových stránek v souvislosti s podáváním zpráv z turnaje naživo.

  18.14 Za další činnosti po skončení turnaje, o které můžeme výherce požádat, mu můžeme poskytnout kompenzaci. Jakékoli činnosti mimo období turnaje naživo podléhají předchozímu schválení výherce.

  18.15 V případě, že výherce nesplní své povinnosti uvedené v této dohodě, bude mu zakázán přístup do našich budoucích týmových událostí, a to včetně kvalifikačních událostí a událostí naživo. O zákazu a následcích takového zákazu výherce informujeme písemně.

  18.16 Pokud by se výherce přes zákaz účastnil kvalifikační události a vyhrál cenu, tato cena propadá.

  18.17 Po dobu konání turnaje naživo můžeme zorganizovat dodatečné činnosti. Za cokoli, co se během těchto činností může výherci stát, nejsme nikterak odpovědní. Výherce je vždy odpovědný za své osobní bezpečí a měl by se podle toho chovat. To platí po celou dobu, kdy je výherce členem našeho týmu.

  18.18 Odhadovaná celková cena uvedená na naší stránce může být zaručena pouze vítězi, který se účastní veškerých činností nad rámec programu. Pokud se výherce rozhodne neúčastnit nebo je mu v účasti zamezeno z osobních důvodů nebo z důvodu hry na turnaji, nepřebíráme za toto žádnou odpovědnost.

  18.19 V případě jakýchkoli sporů vyplývajících ze všeobecných podmínek výherního balíčku, je naše rozhodnutí závazné a konečné pro obě strany.

  18.20 Výherce musí být podle zákona plnoletý, aby se mohl turnaje naživo účastnit, a je výhradní odpovědností výherce dodat důkaz na ověření věku. Dokument ověřující věk může být námi vyžadován kdykoli.

  18.21 Je výhradní odpovědností výherce zajistit cestovní víza nebo splnit jiné podmínky, jako nechat se očkovat atp., které jsou nutné, aby výherce mohl vstoupit do země/regionu, ve kterém se turnaj naživo koná.

  18.22 Výherce je povinen si s sebou vzít platební kartu z důvodu získání přístupu k ubytování. V případě, že tak neučiní, může to mít za následek jiné, potenciálně horší ubytování, které mu budeme muset zajistit. Veškeré související náklady vzniklé v důsledku takového přemístění jdou na vrub výherce.

  18.23 Výherce je výhradně zodpovědný za veškeré daně spojené s výhrou ceny.

 19. Turnajové lístky:

  19.1 Turnajový lístek je virtuální voucher o určité hodnotě, který je možné využít k účasti na určeném turnaji a může být získán následovně:

  i.   Výhrou v turnaji Sit & Go nebo Multi-Table (ať již za buy-in za skutečné peníze nebo zero buy-in);
  ii.  Zakoupením v obchodě s odměnami;
  iii. Výhrou v propagační akci;
  iv. Jako kompenzace

  (dále jen „turnajové lístky“).

  19.2 Turnajové lístky nejsou převoditelné a nemohou být uplatněny za ekvivalentní hodnotu v hotovosti. Několik turnajových lístků nelze společně využít pro vstup do turnaje s vyšším buy-inem, než je konkrétní hodnota každého jednotlivého turnajového lístku.

  19.3 Veškeré turnajové lístky mají nastavené datum platnosti, buď jako konkrétní datum nebo jako určené období od data, kdy byl turnajový lístek získán. Jakmile turnajový lístek vyprší, není možné jej použít a bude z vašeho účtu smazán.

  19.4 V případě, že se do turnaje registrujete s využitím turnajového lístku a tento turnaj bude zrušen ještě před tím, než bude zahájen, máte nárok si takový turnajový lístek ponechat a použít jej pro vstup do jiného turnaje. Pokud je turnaj zrušen po zahájení, odškodníme vás za toto zrušení stejně, jako kdybyste pro vstup do turnaje použili hotovost a stejným způsobem, jakým budou odškodněni ostatní hráči dle našeho výhradního uvážení.

  19.5 Podrobnosti o turnajových lístcích včetně jejich hodnoty a data platnosti naleznete ve vašem účtu volbou možností: „Odměny“ > „Turnajové lístky“.

 20. Všeobecná ustanovení

  20.1 Nesmíte udělovat nebo převádět některá nebo veškerá vaše práva nebo závazky v rámci těchto pravidel.

  20.2 Žádná třetí strana nemá právo vymáhat vůči nám tato pravidla.

  20.3 Naše nevymáhání práva v rámci těchto pravidel nemá za následek zrušení takového práva.

  20.4 Pokud je kterákoli část pravidel nevymahatelná v souladu s právem, zůstávají veškeré zbývající části pravidel nedotčené a v platnosti.

  20.5 Naše rozhodnutí ve veškerých záležitostech bude konečné a na písemné připomínky nebude brán zřetel. Jakýkoli spor nebo situace, která není pravidly upravena, bude rozhodnuta naším vedením způsobem, který se bude zdát nejvíce férový vůči všem zúčastněným stranám a v souladu s následujícím oddílem bude takové rozhodnutí konečné a závazné pro všechny hráče.

  20.6 Vy a my jsme se společně dohodli, že se pravidla řídí zákony Gibraltaru a že jakékoli spory mezi vámi a námi týkající se těchto podmínek nebo jakékoli propagační akce, budou řešeny u soudů na Gibraltaru.

  20.7 Pokud budou tyto Standardní podmínky propagačních akcí nebo kterékoli příslušné Zvláštní podmínky propagačních akcí přeloženy do jiného jazyka, než je angličtina, anglická verze má v případě rozporů vždy přednost.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte, prosím, kdykoli náš tým zákaznické podpory.

Tyto Standardní podmínky propagačních akcí byly naposledy aktualizovány 27. září 2013.